UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

18 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/489382
1-İdarenin
a) Adı : UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:1 Sağ. Uyg. ve Arş. Mrkz. Müdürlüğü 4.Kat Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ 59100 Değirmenaltı Mevki SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2822507793 - 2822509953
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 18 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 18 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. No: 1 Süleymanpaşa/Tekirdağ Kat: 4 İhale Toplantı Salonu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, Malzemeleri sözleşmenin imzalanmasından itibaren hastanenin (ilgili biriminin) ihtiyacı doğrultusunda siparişe istinaden peyderpey teslim alınacaktır. Sipariş mektubu e-posta üzerinden gönderilecektir. Teslimat sırasında nakliye ve nakliye ücretleri yükleniciye ait olup malzemeleri mesai saatleri içerisinde teslim edecektir. İstenilmeden ürün gönderimi yapılmayacaktır. Bildirim tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde peyderpey teslim edilecektir. Bu sürede teslim edilemeyeceği anlaşılan ürünlerle ilgili siparişe müteakip en geç (üç) iş günü içerisinde siparişi veren birime ve/veya idareye geri bildirim yapılacaktır. Ürünlerin faturalı olarak teslimi zorunludur. Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan tüm malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değiştirilmelidir. İhale sürecinin uzaması durumunda mal teslimi/sözleşme her halükarda 30.06.2025'de sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı gün işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.05.2024 - 16:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. No:1 Süleymanpaşa / Tekirdağ Kat: 4 İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi İhale Bazında Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" (belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler) yer alan gerekli satırda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle Yeterlilik Bilgileri Tablosunda doldurmaları zorunludur. Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
TİTUBB/ÜTS kaydı İhale Bazında Tüm isteklilerin (imalatçı, tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler, UBB/ÜTS numaralarına ait çıktı veya bu bilgileri içeren dokümanları, (Ürünlere ve İsteklilere ait ) sunacaktır. ( Firma tanımlayıcı numaralarını yeterlilik bilgileri tablosuna yazılacaktır.) Tek ortağın sunması yeterlidir.
Kapsam Dışı Beyanı İhale Bazında İlgili yönetmeliklere göre TİTUBB ve / veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi)sistemine kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için TİTUBB ve / veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi)sistemine kaydı bulunması gerekmediğine dair yazılı beyanı. ( Kapsamdışı olduğunu yeterlilik bilgileri tablosuna beyan edilecektir./yazılakcaktır.) Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yerli Malı Belgesi İhale Bazında Varsa Yerli Malı Belgesine ait bilgileri (kalem sıra no belirtilerek) Yeterlilik Bilgileri Tablosu içerisinde yer alan Yeterlilik Kısmında bilgiler kısmında beyan edilecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Katalog İhale Bazında a) İstekliler, teklif ettikleri her bir kaleme ait numuneyi ihale sonrası yapılacak olan tebligata ilişkin satınalma birimine sunacaktır. b) Numunelerin her biri; kutularda malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS) İhale Bazında Teknik şartnamede belirtilen kalemler için MSDS formları. Belgeye ait varsa tarih ve sayı bilgisi yazılmalıdır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
ISO 13485 kalite kontrol sistemi belgesi İhale Bazında Teknik şartnamede belirtilen kalemler için ISO 13485 kalite kontrol sistemi belgesi. Belgeye ait varsa tarih ve sayı bilgisi yazılmalıdır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
ISO ve CE belgesi İhale Bazında Teknik şartnamede belirtilen kalemler için ISO ve CE belgesi. Belgeye ait varsa tarih ve sayı bilgisi yazılmalıdır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02020561